Publikováno Napsat komentář

#12 FreeCAD – Pane nástrojů Part Design (Návrh součástí)

Představení

Pracovní plocha Part Design (Modelování dílu, Návrh součástí) poskytuje vyspělý nástroj pro modelování komplexních pevných součástí. Je převážně zaměřen na vytváření mechanických součástí které mohou být vyráběny a montovány do výsledných výrobků. Nicméně, vytvořená pevná tělesa mohou být obecně použita pro pro jakékoliv další využití, jako například architektonické návrhy, analýza metodou konečných prvků, nebo strojírenství a 3D tisk.

Pracovní plocha Part Design je svojí podstatou odvozena  od pracovní plochy Sketcher (Náčrtník). Uživatel normálně vytvoří Náčrt a pak použije nástroj Pad (Vytažení) z pracovní plochy Part Design pro jeho vytažení a vytvoření základního pevného tělesa, a pak toto těleso dále upravuje.

Zatímco je Workbench Part.svg pracovní plocha Part založena na metodě vektorového modelování geometrických objektů (constructive solid geometry – CSG) pro vytváření tvarů a obrysů, pracovní plocha Part Design  používá parametrické metody editace prvků, což znamená, že základní těleso je postupně transformováno přidáváním dalších prvků a rysů na vrch, do té doby, než je dosažen finální tvar. pro další vysvětlení tohoto procesu se podívej se stránku věnující se editaci prvků a pak se podívej Vytváření jednoduchých částí s Part Design abys mohl začít s vytvářením pevných těles.

Další podrobné diskuse na téma pracovní plocha Part versus Part Design můžete najít zde: Part a Part Design.

Tělesa vytvořená s Part Design jsou často předmětem problémů pojmenování topologie, což způsobuje přejmenování interních vlastností při modifikaci parametrických operací. Tento problém může být minimalizován postupy popsanými na stránce Editace vlastností současně s využíváním předností pomocných objektů jako podpory pro náčrty a vlastnosti.

PartDesign Example.png

Nástroje

Nástroje Part Design jsou umístěny v menu Part Design a nástrojové okno Part Design se zobrazí, jakmile se přepneš do pracovní plochy Part Design.

Skladba nástrojů

Tyto nástroje nejsou ve skutečnosti součástí pracovní plochy Part Design. Náleží do základního standardního systému (Std Base). Ty byly vyvíjeny ve verzi 0.17 se záměrem, že by mohly být užitečné pro organizování modelu a vytváření kompletů, jako takové jsou velmi užitečné když pracujete s tělesy vytvořenými touto pracovní plochou.

 • Std Part.svg Díl (Part): Do aktivního dokumentu přidá nový kontainer Díl a aktivuje ho.
 • Std Group.svg Skupina: Do aktivního dokumentu přidá kontainer Skupina, který vám umožní organizovat objekty ve stromové struktuře.

Pomocné nástroje Part Design

 • PartDesign Body.svg Vytvořit tělo: V aktivním dokumentu vytvoří objekt Tělo a aktivuje ho.
 • Sketcher NewSketch.svg Vytvořit náčrt: Ve vybrané ploše nebo rovině vytvoří nový náčrt. Jestliže je tento nástroj spuštěn a není vybraná žádná plocha, uživatel je na panelu Úloh vyzván k jejímu výběru. Rozhraní se pak přepne do pracovní plochy Náčrt (Sketcher) do editačního módu náčrtu.
 • Sketcher EditSketch.svg Editace náčrtu: Edituje vybraný Náčrt.
 • Sketcher MapSketch.svg Přenesení náčrtu na stěnu: Přenese náčrt na předtím vybranou rovinu nebo stěnu aktivního tělesa.

Modelovací nástroje Part Design

Pomocné nástroje

 • PartDesign Point.svgVytvořit pomocný bod: Na aktivním těle vytvoří pomocný bod.
 • PartDesign Line.svg Vytvořit pomocnou čáru: Na aktivním těle vytvoří pomocnou čáru.
 • PartDesign Plane.svg Vytvořit pomocnou rovinu: Na aktivním těle vytvoří pomocnou rovinu.
 • PartDesign CoordinateSystem.svg Vytvoří lokální souřadnicový systém: Na aktivním těle vytvoří lokální souřadnicový systém připojený k pomocné geometrii.
 • PartDesign ShapeBinder.svg Vytvořit Pořadač tvarů: Na aktivním těle vytvoří pořadač tvarů.
 • PartDesign SubShapeBinder.svg Vytvořit podřízený objekt v Pořadači tvarů: Vytvoří pořadač tvarů k nadřízenému elementu, jako je třeba hrana nebo stěna z jiného těla, s tím, že zůstane zachována relativní pozice tohoto elementu. (představeno ve verzi 0.19).
 • PartDesign Clone.svg Vytvořit klon: Vytvoří klon vybraného tělesa.

Přídavné nástroje (nástroje přidávající “hmotu” pozn. překladatele)

Toto jsou nástroje pro vytváření základních tvarů nebo přidávání materiálu k existujícím pevným tělesům.

 • PartDesign Pad.svg Blok: Vysune pevnou část z vybraného náčrtu.
 • PartDesign Revolution.svg Rotace: Vytvoří pevnou část rotací (omotáním) náčrtu kolem osy. Náčrt musí být vytvořen jako uzavřený profil.
 • PartDesign AdditiveLoft.svg Přídavný profil: Vytvoří pevnou část vytvořením přechodu (profilováním) mezi dvěma nebo více náčrty.
 • PartDesign AdditivePipe.svg Přídavné potrubí (roura): Vytvoří pevnou část tažením jednoho nebo více náčrtů podél otevřené nebo uzavřené cesty.
 • PartDesign AdditiveHelix.svg Přídavná šroubovice: Vytvoří pevnou část tažením náčrtu podél šroubovice. (představeno ve verzi 0.19).
 • PartDesign CompPrimitiveAdditive.pngVytvořit přídavné primitivní těleso (základní tvar): K aktivnímu tělu přidá přídavné těleso.
  •  Přídavná krychle: Vytvoří přídavnou krychli.
  • PartDesign AdditiveCone.svg Přídavný kužel: Vytvoří přídavný kužel.
  • PartDesign AdditiveCylinder.svg Přídavný válec: Vytvoří přídavný válec.
  • PartDesign AdditiveEllipsoid.svg Přídavný elipsoid: Vytvoří přídavný elipsoid.
  • PartDesign AdditivePrism.svgPřídavný hranol: Vytvoří přídavný hranol.
  • PartDesign AdditiveSphere.svg Přídavná koule: Vytvoří přídavnou kouli.
  • PartDesign AdditiveTorus.svg Přídavný torus: Vytvoří přídavný torus (anuloid)
  • PartDesign AdditiveWedge.svg Přídavný klín: Vytvoří přídavný klín.

Odečtové nástroje (nástroje odebírající “hmotu” pozn. překladatele)

Toto jsou nástroje pro odebrání materiálu (odečtení) z existujícího tělesa.

 • PartDesign Pocket.svg Kapsa: Z vybraného náčrtu vytvoří kapsu.
 • PartDesign Hole.svg Díra: Z vybraného náčrtu vytvoří prvek díry. Náčrt musí obsahovat jednotlivé nebo vícenásobné díry.
 • PartDesign Groove.svg Vybrání: Vytvoří vybrání obtočením náčrtu kolem osy.
 • PartDesign SubtractiveLoft.svg Odečtový profil: Vytvoří pevnou část vytvořením přechodu (profilováním) mezi dvěma nebo více náčrty a odstraní je z aktivního těla.
 • PartDesign SubtractivePipe.svg Odečtové potrubí (roura): Vytvoří pevnou část tažením jednoho nebo více náčrtů podél otevřené nebo uzavřené cesty a odebere jej z aktivního těla.
 • PartDesign SubtractiveHelix.svg Odečtová šroubovice: Vytvoří pevnou část tažením náčrtu podél šroubovice a odstraní ho z aktivního těla. (představeno ve verzi 0.19).
 • Vytvoří odečtové primitivní těleso: Přidá odečtové těleso k aktivnímu tělu.
  • PartDesign SubtractiveBox.svg Odečtová krychle: K aktivnímu tělu přidá odečtovou krychli.
  • PartDesign SubtractiveCone.svgOdečtový kužel: K aktivnímu tělu přidá odečtový kužel.
  • PartDesign SubtractiveCylinder.svg Odečtový válec: K aktivnímu tělu přidá odečtový válec.
  • PartDesign SubtractiveEllipsoid.svg Odečtový elipsoid: K aktivnímu tělu přidá odečtový elipsoid.
  • PartDesign SubtractivePrism.svg Odečtový hranol: K aktivnímu tělu přidá odečtový hranol.
  • PartDesign SubtractiveSphere.svg Odečtová koule: K aktivnímu tělu přidá odečtovou kouli.
  • PartDesign SubtractiveTorus.svg Odečtový torus: K aktivnímu tělu přidá odečtový torus (anuloid).
  • PartDesign SubtractiveWedge.svg Odečtový klín: K aktivnímu tělu přidá odečtový klín.

Transformační nástroje

Toto jsou nástroje pro transformaci existujících prvků. Umožní ti vybrat, které prvky transformovat.

 • PartDesign Mirrored.svg Zrcadlový: Zrcadlí jeden nebo více prvků na rovině nebo stěně.
 • PartDesign LinearPattern.svg Lineární vzor (pole): Vytvoří lineární vzor založený na jednom nebo více prvků.
 • PartDesign PolarPattern.svg Polární vzor (pole): Vytvoří polární vzor jednoho nebo více prvků.
 • PartDesign MultiTransform.svg Vytvořit vícenásobnou transformaci: Vytvoří vzor (pole) kombinací dalších transformací.

Nástroje pro úpravu vzhledu

Tyto nástroje aplikují úpravy (dodělávky) na vybrané hrany nebo stěny.

 • PartDesign Fillet.svg Zaoblení: Zaoblí (zaokrouhlí) hrany aktivního těla.
 • PartDesign Chamfer.svg Sražení (zkosení): Zkosí hrany aktivního těla.
 • PartDesign Draft.svg Ponor: Provede zkosení vybrané stěny aktivního těla.
 • PartDesign Thickness.svg Skořepina: Vytvoří silnou skořepinu z aktivního těla a otevře vybranou(é) stěnu(y).

Logické (Boolean)

 • PartDesign Boolean.svg Logické operace: Do aktivního těla importuje jeden nebo více těles nebo klonů Part Design a aplikuje logické operace.

Zvláštní

Další přidané funkcionality které najdete v nabídce Part Design:

 • PartDesign Migrate.svg Migrace: Migruje soubory vytvořené staršími verzemi FreeCAD. Jestliže se jedná o soubor založený čistě na prvcích Part Design, migrace by měla být úspěšná. Jestliže soubor obsahuje směs objektů Part a Part Design, konverze většinou končí selháním.
 • PartDesign WizardShaft.svg Průvodce návrhem hřídele: Z tabulky hodnot vytvoří hřídel a umožní analyzovat síly a momenty. Hřídel je vytvořena rotací náčrtu, který může být editován.
 • PartDesign InvoluteGear.svg Ozubené kolo: Vytvoří profil ozubeného kola, který může být dále vysunut do pevného tělesa (nástroj Blok).

Položky kontextové nabídky

 • PartDesign MoveTip.svg Nastavit vrchol: Předefinuje vrchol, což je prvek vně těla.
 • PartDesign MoveFeature.svg Přesun objektu k jinému tělu: Přemístí vybraný náčrt, pomocnou geometrii nebo prvek k jinému tělu.
 • PartDesign MoveFeatureInTree.svg Přesun objektu za jiný objekt: Umožňuje přeskupení těl ve stromové struktuře přemístěním vybraného náčrtu, pomocné geometrie nebo prvku na jinou pozici v seznamu prvků.

Položky sdílené s pracovní plochou Part (Díl)

 • Std SetAppearance.svg Vzhled: Určuje vzhled celé součásti (barva průhlednosti, atd.)
 • Part FaceColors.svg Nastavit barvy: Přiřazení barev stěnám součásti.

Nastavení

 • Preferences-part design.svg Nastavení: Nastavení dostupná pro nástroje Part Design.
 • Vyladění: Některé speciální parametry pro vyladění chování Part Design.

Tutoriály

 • Jak používat FreeCAD. Webová stránka popisující pracovní postupy pro mechanické provedení.
 • Vytvoření jednoduché součásti s Part Design.
 • Základy Part Design Tutorial 17.
 • Part Design – Držák ložiska Tutorial I.
 • Part Design – Držák ložiska Tutorial II.


Napsat komentář